UAN YEAR END PARTY 2020 – DIGITAL MARKETING TRENDS

Năm 2020 với tất cả chúng ta là một năm đáng nhớ với Covid-19 đóng vai trò như một lực đẩy mang tính chuyển đổi bắt buộc nền kinh tế, ngành nghề, doanh nghiệp, con người phải thay đổi theo luật chơi mới. Nhưng Covid-19...
Read More »

Bản Quyền Mắc Hay Rẻ? Đáng Hay Không Đáng?

Bài viết này này là chia sẻ sau khi đọc bài viết của Tam Do, một photographer với hình ảnh thường xuyên bị mượn. Mình chỉ muốn chia sẻ lại một kinh nghiệm của mình liên quan đến vấn đề này: Thời mình còn làm...
Read More »

Biểu Đồ Customer Acquisition và Retention

Biểu đồ customer acquisition (tìm kiếm khách hàng) & retention (giữ chân khách hàng) là những gì Tú tổng hợp lại từ kinh nghiệm làm việc bấy lâu nay có liên quan đến marketplace, e-commerce và cũng như tối ưu hóa. Flow này đến là...
Read More »

Mobile Web or Mobile App?

“Mobile first” is a phrase that people working in the marketing field must hear a lot recently. It emphasizes that today’s mobile devices are the means most users use to access the internet most, and therefore businesses and companies need to think about how their...
Read More »

Everything You Need to Know about SEM in 10 Mins

This vlog will give you an overview and all the basic information you need to know about SEM in 10 minutes: – What is the definition of SEM? What are SEM and Paid Search? – How does SEM work? – What factors affect the effectiveness...
Read More »

Building a Digital Marketing Strategy from A to Z

If your business uses digital channels to find and approach customers, the need to build a complete digital marketing strategy to optimize costs as well as to sustainably develop is necessary. Strategy has a great impact on results as well as business performance and all...
Read More »